Terms and Conditions (Denmark)
Mikkel D. Bertelsen avatar
Written by Mikkel D. Bertelsen
Updated over a week ago

Licensvilkår


1. ACCEPT AF LICENSVILKÅR

1.1 Nærværende licenssvilkår (herefter "Vilkår") tiltrædes ved at anvende applikationen og gælder mellem Players 1st, CVR-nummer 34694222, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, Danmark (herefter "Players 1st") og kunden (herefter "Kunden").

1.2 Det nationale forbund eller anden lignende central organisation eller operatører med ejerskab af eller ansvar for flere klubber kan acceptere disse Vilkår på såvel egne som klubbers vegne. Såfremt Vilkårene accepteres på klubbers vegne indestår det nationale forbund eller anden lignende central organisation eller operatører med ejerskab af eller ansvar for flere klubber for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

2. BETALINGER

2.1 Betaling for benyttelse af en licens påbegyndes ved første udsendelse af spørgeskemaer under en given licens og fortsætter indtil licensen opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

3. LICENSERS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Customer Experience Management platformen Players 1st og valgte tillægsmoduler (herefter under et "Applikationen"), der stilles til rådighed online som "software as a service". Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Kundens licens giver Kunden adgang til at udsende spørgeskemaer på de undersøgelser, Kunden har købt sig adgang til samt adgang til at se resultaterne fra undersøgelserne via Applikationen. Med licensen følger, at klubben kan oprettet et ubegrænset antal brugere i Applikationen.

3.3 I selve Applikationen eller på Players 1st’s hjemmeside findes en oversigt over licenstyper og valgte tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden selv.

3.5 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for Kundens og dennes rådgiveres brug af Applikationen.

3.6 Kunden er ikke berettiget til at overdrage licenser til tredjemand, hverken helt eller delvist.

3.7 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Players 1st’s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3.8 I tilfælde af, at det nationale forbund eller anden lignende central organisation eller operatører med ejerskab af eller ansvar for flere klubber, har accepteret disse Vilkår på egne vegne, men efter aftale med Players 1st lader flere klubber anvende hele eller dele af Applikationen, da vil ”Kunden” i dette tilfælde også omfatte de klubber, som efter aftale med Players 1st må benytte hele eller dele af Applikationen.

3.9 Det er alene Kundens ansvar, at oplysningerne i Indstillinger i Applikationen er korrekte og opdaterede. Hvis oplysningerne ikke er korrekte og opdaterede, kan Kundens undersøgelser enten ikke udsendes, eller undersøgelserne kan blive udsendt med forkerte oplysninger. Players 1st påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der måtte opstå som følge af forkerte eller ikke-opdaterede oplysninger i Kundens Indstillinger i Applikationen.

3.10 Players 1st tilbyder teknisk support via e-mail. Relevant e-mail findes i Applikationen eller på Players 1st’s hjemmeside. Players 1st tilstræber at besvare supporthenvendelser hurtigst muligt. Supporthenvendelser besvares udelukkende på engelsk.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse. Betalingsfristen er 14 dage.

4.2 De til enhver tid gældende licenser, licensperioder samt priser kan findes i Applikationen. Alle priser er ekskl. Moms.

4.3 Priser kan ændres med tre måneders varsel til udgangen af en licensperiode. Såfremt Kunden ikke vil acceptere prisændringen skal Kunden opsige aftalen inden 30 dage fra varslingen af prisændringen. Ændringer til sammensætning og indhold af licenstyper og tillægsmoduler kan ske med 30 dages varsel til udgangen af en licensperiode. Såfremt kunden ikke vil acceptere de varslede ændringer til sammensætning af indhold af licenstyper og tillægsmoduler, skal Kunden opsige aftalen inden 14 dage fra varslingen af ændringen.

4.4 Alle ændringer i priser og licenser vil blive meddelt Kunden via e-mail.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan opsige licenser, foretage nedgradering af licenser og/eller fravalg af tillægsmoduler med 30 dages varsel (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse). Opsigelse skal ske skriftligt til Players 1st. Kundens adgang til Applikationen bortfalder uden varsel ved udløb af licensperioden. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at Kunden har downloadet ønskede data fra Applikationen inden aftalens ophør.

5.2 Players 1st kan opsige en licens uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

5.3 Efter ophør af en licens kan Kunden mod et administrationsgebyr få Kundens besvarelser fra respondenterne i form af rådata i anonymiseret form i Excel. Administrationsgebyret er angivet i Applikationen eller på Players 1st’s hjemmeside.

6. KUNDENS DATA

6.1 Alle data, resultater og rapporter tilhører Kunden. Nationale forbund, andre relevante centrale aktører samt Players 1st kan anvende de indsamlede data til offentliggørelse af nationale og internationale rapporter. Kundens data vil i denne sammenhæng udelukkende blive vist som aggregerede resultater eller i anonymiseret form.

6.2 Det nationale forbund og andre relevante centrale aktører har adgang til den viden og information, der er indsamlet i Applikationen dog kun i anonymiseret form. Det nationale forbund og eventuelle andre centrale aktører med adgang til resultaterne forpligter sig til, at viden og information, som de erhverver via Players 1st, behandles som fortrolige oplysninger.

6.3 Players 1st overholder fuldt ud relevant persondatalovgivning. Se separat Databehandleraftale for yderligere detaljer om databehandling og datasikkerhed.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 Players 1st tilstræber højst mulig driftsstabilitet og målsætningen er en oppetid på 99.5%, men Players 1st er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Players 1st’s kontrol. Herved forstås bl.a. driftsforstyrrelser hos Players 1st’s underleverandører, strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser eller lignende.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Players 1st at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet 22.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8. ÆNDRINGER

8.1 Players 1st er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Players 1st er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer vil altid ske med behørigt varsel via e-mail med mindre der er tale om uopsættelige ændringer. Ændringer foretages som udgangspunkt i tidsrummet beskrevet i punkt 7.3.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Players 1st ejer alle immaterielle rettigheder til Applikationen. Kunden skal give Players 1st meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Players 1st’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10. OVERDRAGELSE

10.1 Players 1st har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 For så vidt angår Players 1st’s anvendelse af underleverandører henvises i øvrigt til Databehandleraftalen.

11. PLAYERS 1ST’S ANSVAR

11.1 Players 1st fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed, i det omfang det er muligt.

11.2 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Players 1st’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.

11.3 Kunden accepterer at holde Players 1st skadesløs mod ethvert krav eller tab, der skyldes tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen i strid med denne aftale.

12. VILKÅRSÆNDRINGER

12.1 Players 1st er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige i Applikationen eller på Players 1st’s hjemmeside. Players 1st tilsigter at give rimeligt varsel på mindst 30 dage i forbindelse med enhver ændring. Varsel gives ved besked i Applikationen ved login eller via mail til Kunden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår.

13. TVISTER

13.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af disse Vilkår skal anlægges i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser.

14. GYLDIGHED

14.1 Disse Vilkår er gyldige fra 1. september 2018.

Did this answer your question?