Terms and Conditions (Sweden)
Mikkel D. Bertelsen avatar
Written by Mikkel D. Bertelsen
Updated over a week ago

Players 1sts bestämmelser och villkor


1. GODKÄNNANDE AV BESTÄMMELSERNA FÖR LICENSEN

1.1 Dessa licensvillkor (hädanefter kallade ”Villkoren”) godkänns genom användning av applikationen och gäller mellan Players 1st, CVR-nummer 34694222, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, Danmark (hädanefter kallat ”Players 1st”) och kunden.

1.2 Riksförbundet eller annan motsvarande centralorganisation eller operatörer som äger eller ansvarar för flera klubbar kan godkänna dessa villkor för egen del eller för klubbarnas räkning. Om villkoren godkänns för annans räkning (klubbar, riksförbund eller annan motsvarande centralorganisation eller operatörer som äger eller ansvarar för flera klubbar) garanterar den godkännande parten att den har den befogenhet som krävs för detta och att kunden tidigare har informerats om villkoren i tillräcklig utsträckning.

2. BETALNINGAR

2.1 Användning av en licens förfaller till betalning vid det första tillfället då frågeformulär skapas under en viss licens och betalning ska erläggas fram till dess att licensen avslutas i enlighet med dessa villkor.

3. OMFATTNING OCH TILLÄMPNING AV LICENSER

3.1 Enligt dessa villkor har kunden en icke-exklusiv rätt att använda Players 1st-plattformen för hantering av kundupplevelser samt valda extramoduler (kallas hädanefter tillsammans för ”Applikationen”) som tillgängliggörs online som ”programvarutjänst”. Kunden köper inte applikationen eller en kopia eller del av den, och har alltså inte licens att utveckla applikationen på annat sätt än som en programvarutjänst.

3.2 Kundens licens innebär att kunden får möjlighet att skapa frågeformulär för de undersökningar som kunden har köpt tillgång till samt visa undersökningsresultaten via applikationen. Licensen tillåter att klubben skapar ett obegränsat antal användare i applikationen.

3.3 En översikt över olika licenstyper och valda extramoduler finns både i själva applikationen och på Players 1st-webbplatsen. För vissa funktioner, tjänster och extramoduler kan ytterligare villkor gälla och dessa måste, utöver de här villkoren, godkännas före användning.

3.4 Endast kunden och kundens rådgivare ska ha möjlighet att använda applikationen och den får inte användas för någon annan än kunden.

3.5 Kunden står som garant för och accepterar det fulla ansvaret för hur kunden och dess konsulter använder applikationen.

3.6 Kunden har inte rätt att överlåta licenser till tredjepart, vare sig helt eller delvis.

3.7 Kunden ska säkerställa att applikationen inte används på ett sätt som kan skada Players 1sts namn, goda rykte eller renommé eller i strid mot relevant lagstiftning eller andra regelverk.

3.8 Om ett riksförbund eller annan motsvarande centralorganisation eller operatörer som äger eller ansvarar för flera klubbar har godkänt dessa villkor för egen räkning kan flera klubbar använda hela eller delar av applikationen efter överenskommelse med Players 1st eftersom termen ”kund” i detta fall även inkluderar de klubbar som enligt överenskommelsen med Players 1st har rätt att använda hela eller delar av applikationen.

3.9 Kunden har det fulla ansvaret för att säkerställa att konfigurationsinformationen i applikationen är korrekt och uppdaterad. Om informationen inte är korrekt och uppdaterad är det möjligt att kundens undersökningar endera inte skapas alls, eller skapas med felaktig information. Players 1st ansvarar inte för eventuella fel som uppstår på grund av felaktig eller föråldrad information i kundens konfiguration av applikationen.

3.10 Players 1st erbjuder teknisk support via e-post. Relevant e-postadress finns i applikationen och på Players 1st-webbplatsen. Players 1st strävar efter att besvara frågor så snabbt som möjligt. Supportfrågor besvaras endast på engelska.

4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Kunden accepterar att fakturor och påminnelser sänds via e-post till den e-postadress som kunden har uppgett. Betalning ska erläggas inom 14 dagar.

4.2 Information om licenser, licensperioder och priser som gäller vid varje givet tillfälle finns i applikationen. Alla priser är exklusive moms.

4.3 Priserna kan komma att förändras, och information om detta ska erhållas senast tre månader innan en licensperiod löper ut. Om kunden inte godtar prisändringen måste denne säga upp avtalet senast 30 dagar efter att ha informerats om den kommande prisändringen. Kombination av och innehåll i licenstyper och extramoduler kan ändras senast 30 dagar innan en licensperiod löper ut. Om kunden inte godtar aviserade förändringar av kombinationen av och innehållet i licenstyperna och extramodulerna måste kunden säga upp avtalet senast 14 dagar efter att ha informerats om den kommande förändringen.

4.4 Kunden informeras om alla förändringar av priser och licenser via e-post.

5. UPPSÄGNING

5.1 Kunden kan säga upp licenser, reducera omfattningen av licenser och/eller välja till/bort extramoduler. Uppsägningstiden är 30 dagar (försåvitt inte annat anges i specifikationerna eller villkoren för den aktuella tjänsten). Uppsägningen måste göras skriftligen till Players 1st. Kundens åtkomst upphör utan föregående varning då licensperioden löper ut. Det är kundens ansvar att säkerställa att all nödvändig data har laddats ned från applikationen innan avtalet löper ut.

5.2 Players 1st kan säga upp en licens utan föregående varning om en väsentlig överträdelse av dessa villkor har begåtts av kunden eller om kunden går i konkurs eller drabbas av insolvens.

5.3 När en licens upphör kan kunden, mot en administrationsavgift, erhålla sina svar från respondenter i form av anonyma rådata i Excel-format. Administrationsavgiften finns angiven i applikationen och på Players 1st-webbplatsen.

6. KUNDENS DATA

6.1 Alla data, resultat och rapporter är kundens egendom. Riksförbund, andra relevanta centrala aktörer och Players 1st kan använda insamlade data för publicering av nationella och internationella rapporter. I dessa fall kommer kundens data enbart att visas som aggregerade resultat eller i anonymiserat format.

6.2 Riksförbundet och andra relevanta centrala aktörer har tillgång till de insikter och den information som har samlats in med applikationen, dock enbart i anonymiserat format. Riksförbundet och eventuella andra centrala aktörer med åtkomst till resultaten är förpliktigade att behandla insikter och information som förvärvats via Players 1st som konfidentiell information.

6.3 Players 1st följer relevant lagstiftning om skydd av personuppgifter till fullo. Se det separata databehandlingsavtalet för mer information om databehandling och datasäkerhet.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 Players 1st strävar efter bästa möjliga driftstabilitet och målet är en aktiv tid på 99,5 %, men trots detta ansvarar Players 1st inte för eventuella fel eller driftstörningar, inklusive driftstörningar orsakade av faktorer utanför Players 1sts kontroll. Detta inkluderar men är inte begränsat till exempelvis störningar hos Players 1sts underleverantörer, strömavbrott, utrustningsfel, förlust av internetuppkoppling eller liknande.

7.2 I händelse av fel eller störningar ska Players 1st sträva efter att återställa normal drift så snart som möjligt.

7.3 Schemalagda driftstopp kommer i huvudsak att äga rum under tidsperioden 22:00–06:00 (CET). Om det blir nödvändigt att stoppa åtkomsten till applikationen utanför denna tidsperiod kommer sådana driftstopp att meddelas i förväg i den utsträckning som det är möjligt.

8. ÄNDRINGAR

8.1 Players 1st har rätt att löpande uppdatera och förbättra applikationen. Players 1st har också rätt att ändra utformningen och strukturen för applikationen och tjänsterna. Sådana uppdateringar, förbättringar och ändringar kommer alltid att göras efter att en förvarning i god tid har skickats ut via e-post försåvitt inte akuta åtgärder är nödvändiga. Förändringar ska generellt utföras under den tidsperiod som anges i punkt 7.3.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Players 1st äger alla immateriella rättigheter till applikationen. Kunden ska meddela Players 1st om eventuella pågående eller möjliga intrång på Players 1sts immateriella rättigheter eller obehörig användning av applikationen som kunden får kännedom om.

9.2 De immateriella rättigheterna överlåts inte till kunden.

10. ÖVERLÅTELSE

10.1 Players 1st har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter gentemot kunden till närstående företag eller tredjepart.

10.2 Avseende Players 1sts användning av underleverantörer, se databehandlingsavtalet.

11. PLAYERS 1ST:S ANSVAR

11.1 I största möjliga utsträckning har Players 1st inget som helst ansvar avseende dessa villkor, tjänster eller användningen av applikationen, oavsett om den sker enligt ett avtal eller ej, inklusive förlust, följdskada eller annan indirekt förlust, dataförlust, förlust på grund av produktansvar eller som följd av enkel vårdslöshet.

11.2 Oavsett typ av förlust eller ansvarsgrund ska Players 1sts totala ansvar begränsas till ett belopp motsvarande kundens erlagda betalningar under en period på 12 månader närmast innan situationen som framkallade ansvarsfrågan.

11.3 Kunden accepterar att gottgöra Players 1st för eventuella krav eller förluster som uppstår på grund av förluster hos tredje part eller skuld till tredje part i den utsträckning dessa gäller kundens användning av applikationen i strid mot detta avtal.

12. VILLKORSÄNDRINGAR

12.1 Players 1st har rätt att ändra dessa villkor enligt eget gottfinnande. De för envar tid gällande villkoren ska alltid finnas tillgängliga i applikationen eller på Players 1sts webbplats. Players 1st har som mål att informera om alla ändringar minst 30 dagar i förväg. En sådan förvarning sker genom att ett meddelande visas vid inloggning till applikationen eller genom att ett e-postmeddelande skickas till kunden. När applikationen används efter en ändring av dessa villkor innebär detta att de ändrade villkoren godkänns.

13. TVISTER

13.1 Dessa villkor regleras i enlighet med dansk lagstiftning, och eventuella tvister avseende villkoren ska handläggas i enlighet med den danska rättsvårdslagen (”lov om rettens pleje”).

14. GILTIGHET

14.1 Dessa villkor träder i kraft den 1 september 2018.

Did this answer your question?