Terms and Conditions (Norway)
Mikkel D. Bertelsen avatar
Written by Mikkel D. Bertelsen
Updated over a week ago

Players 1sts vilkår


1. GODKJENNELSE AV LISENSVILKÅRENE

1.1 Disse lisensvilkårene (heretter kalt "Vilkårene") godtas ved å bruke applikasjonen, og gjelder mellom Players 1st, foretaksnr. 34694222, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, Danmark (heretter kalt "Players 1st") og kunden (heretter kalt "Kunden").

1.2 Det nasjonale forbundet eller annen tilsvarende sentral organisasjon eller operatører med eierskap i eller ansvar for flere klubber kan godta disse vilkårene på egne vegne eller på vegne av klubbene. I tilfelle vilkårene godtas på vegne av klubber, garanterer det nasjonale forbundet eller annen tilsvarende sentral organisasjon eller operatører med eierskap i eller ansvar for flere klubber at de har nødvendig autorisasjon og at kunden tidligere er tilstrekkelig informert om vilkårene.

2. BETALINGER

2.1 Betaling for bruk av en lisens skal forfalle ved første bruk av spørreskjemaer under en gitt lisens, og skal fortsette til lisensen avsluttes i samsvar med disse vilkårene.

3. LISENSENES OMFANG OG BRUKSOMRÅDE

3.1 I samsvar med disse vilkårene skal kunden ha ikke-eksklusiv tilgang til kundeopplevelsesplattformen Players 1st og valgte tilleggsmoduler (heretter samlet omtalt som "Applikasjonen") som er tilgjengelig online som "programvare som en tjeneste". Kunden skal ikke tilegne seg applikasjonen eller noen kopi eller del av den, og skal ikke tilegne seg lisens til å utvikle applikasjonen på annen måte enn programvare som en tjeneste.

3.2 Kundens lisens gir kunden tilgang til å sende ut spørreskjemaer i undersøkelsene kunden har kjøpt tilgang til, samt tilgang til å se resultater fra undersøkelsene via applikasjonen. Lisensen gir klubben mulighet til å opprette et ubegrenset antall brukere i applikasjonen.

3.3 En oversikt over lisenstyper og valgte tilleggsmoduler er tilgjengelig i selve applikasjonen eller nettstedet til Players 1st. Separate vilkår kan være gjeldende for bestemte funksjoner, tjenester og tilleggsmoduler, og disse må godtas i tillegg til disse vilkårene før bruk.

3.4 Tilgang til bruk av applikasjonen gjelder kun kunden og kundens representanter, og applikasjonen skal ikke brukes til noen andre enn kunden selv.

3.5 Kunden garanterer og har fullt ansvar for kundens og dennes representanters bruk av applikasjonen.

3.6 Kunden har ikke rett til å overføre lisenser til tredjepart, verken delvis eller i sin helhet.

3.7 Kunden skal sikre at applikasjonen ikke brukes på en måte som kan skade Player 1sts navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller andre bestemmelser.

3.8 I tilfelle det nasjonale forbundet eller annen tilsvarende sentral organisasjon eller operatører med eierskap i eller ansvar for flere klubber har godtatt disse vilkårene på egne vegne, men etter avtale med Players 1st, kan flere klubber bruke hele eller deler av applikasjonen, siden "kunden" i slike tilfeller også vil inkludere klubbene som kan bruke applikasjonen delvis eller i sin helhet etter avtale med Players 1st.

3.9 Kunden skal ha eneansvar for å sikre at Konfigurasjonsinformasjonen i applikasjonen er riktig og oppdatert. Hvis informasjonen ikke er riktig og oppdatert, kan kundens undersøkelser enten ikke bli utsendt eller sendt ut med feil informasjon. Players 1st tar intet ansvar for eventuelle feil som kan oppstå som følge av feil eller utdatert informasjon i kundens konfigurasjon i applikasjonen.

3.10 Players 1st tilbyr teknisk støtte via e-post. Den relevante e-postadressen er tilgjengelig i applikasjonen eller på nettstedet til Players 1st. Players 1st etterstreber å besvare forespørsler om støtte så snart som mulig. Forespørsler om støtte besvares kun på engelsk.

4. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

4.1 Kunden godtar at fakturaer og påminnelser blir sendt via e-post til e-postadressen som er spesifisert av kunden. Betalingsvilkårene er betaling innen 14 dager.

4.2 Lisensene, lisensperiodene og prisene som til enhver tid er gjeldende er tilgjengelige i applikasjonen. Alle priser er eksklusive mva.

4.3 Prisene kan endres etter en varslingsperiode på tre måneder før utløpet av en lisensperiode. I tilfelle kunden ikke godtar prisendringen, skal kunden avslutte avtalen innen 30 dager etter at varselet om prisendring ble mottatt. Endringer i lisenstypenes og tilleggsmodulenes sammensetning og innhold kan foretas med 30 dagers varsel før utløpet av en lisensperiode. I tilfelle kunden ikke godtar de varslede endringene i lisenstypenes og tilleggsmodulenes sammensetning og innhold, skal kunden avslutte avtalen innen 14 dager etter at varselet om endring ble mottatt.

4.4 Kunden blir varslet om alle endringer i priser og lisenser via e-post.

5. OPPSIGELSE

5.1 Kunden kan si opp lisenser, nedgradere lisenser og/eller valg av tilleggsmoduler med 30 dagers varsel (hvis ikke annet er spesifisert i spesifikasjonene eller vilkårene for den aktuelle tjenesten). Varsel om oppsigelse skal rettes skriftlig til Players 1st. Kundens tilgang til applikasjonen skal opphøre uten varsel ved lisensperiodens utløp. Kunden skal være ansvarlig for å sikre at alle nødvendige data er lastet ned fra applikasjonen før avtalen utløper.

5.2 Players 1st kan avslutte en lisens uten varsel i tilfelle alvorlig brudd på disse vilkårene fra kundens side eller i tilfelle kunden går konkurs eller blir insolvent.

5.3 Ved oppsigelse av en lisens kan kunden, underlagt et administrasjonsgebyr, motta kundens svar fra respondenter i form av anonyme rådata i Excel-format. Administrasjonsgebyret er spesifisert i applikasjonen eller på nettstedet til Players 1st.

6. KUNDENS DATA

6.1 Alle data, resultater og rapporter er kundens eiendom. Nasjonale forbund, andre relevante sentrale aktører og Players 1st kan bruke de innsamlede data til publisering av nasjonale og internasjonale rapporter. I denne konteksten skal kundens data vises eksklusivt som samlede resultater eller i anonymt format.

6.2 Det nasjonale forbundet og andre relevante sentrale aktører har tilgang til kunnskapen og informasjonen som er samlet inn i applikasjonen, men bare i anonymt format. Det nasjonale forbundet og andre sentrale aktører med tilgang til resultatene er forpliktet til å behandle all kunnskap og informasjon som innhentes via Players 1st som konfidensielle.

6.3 Players 1st er i full overensstemmelse med relevant personvernlovgivning. Se flere detaljer om databehandling og datasikkerhet i den separate databehandlingsavtalen.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 Players 1st etterstreber høyeste mulig driftsstabilitet, og målet er en oppetid på 99,5 %, men Players 1st tar intet ansvar for feil eller driftsstans, inkludert driftsstans som er forårsaket av faktorer som er utenfor Players 1sts kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til f.eks. driftsstans hos Players 1sts underleverandører, strømbrudd, utstyrsfeil, tap av internettforbindelse og lignende.

7.2 I tilfelle feil eller driftsstans skal Players 1st etterstrebe å gjenopprette normal drift så snart som mulig.

7.3 Planlagt driftsstans vil hovedsakelig finne sted i tidsrommet 22:00-06:00 CET. I tilfelle det blir nødvendig å avbryte tilgangen til applikasjonen utenfor det spesifiserte tidsrommet, skal det informeres om slik driftsstans på forhånd i den grad det er mulig.

8. ENDRINGER

8.1 Players 1st skal være berettiget til å foreta kontinuerlige oppdateringer og forbedringer av applikasjonen. Players 1st skal også være berettiget til å endre sammensetningen og strukturen i applikasjonen og tjenestene. Slike oppdateringer, forbedringer og endringer vil alltid bli utført med tilstrekkelig varsel via e-post hvis ikke det er behov for umiddelbare endringer. Endringer skal generelt finne sted i tidsrommet som er spesifisert i punkt 7.3.

9. INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT

9.1 Players 1st eier alle rettigheter til intellektuell eiendom i forbindelse med applikasjonen. Kunden skal varsle Players 1st om alle pågående eller potensielle brudd på Players 1sts intellektuelle eiendomsrett eller uautorisert bruk av applikasjonen som kunden blir klar over.

9.2 Ingen intellektuell eiendomsrett skal overføres til kunden.

10. OVERFØRING

10.1 Players 1st skal være berettiget til å overføre sine rettigheter og forpliktelser overfor kunden til sine tilsluttede selskaper eller tredjepart.

10.2 Se informasjon om Players 1sts bruk av underleverandører i databehandlingsavtalen.

11. PLAYERS 1STS ANSVAR

11.1 I den grad det er mulig, tar Players 1st intet ansvar i forbindelse med disse vilkårene, tjenestene eller bruken av applikasjonen, enten det oppstår innenfor eller utenfor en kontrakt, inkludert tap, følgeskade eller annet indirekte tap, tap av data, tap som følge av produktansvar eller tap som følge av uaktsomhet.

11.2 Uavhengig av typen tap eller basis for ansvaret, skal Players 1sts totale ansvar være begrenset til et beløp tilsvarende kundens betalinger i de 12 månedene før omstendighetene som førte til ansvaret oppsto.

11.3 Kunden godtar å holde Players 1st skadesløs overfor alle krav eller tap som følge av tap hos tredjepart eller ansvar overfor tredjepart i den grad det er forbundet med kundens bruk av applikasjonen i motstrid med denne avtalen.

12. ENDRINGER I BETINGELSENE

12.1 Players 1st skal være berettiget til å endre disse vilkårene. De til enhver tid gjeldende vilkårene skal være tilgjengelige i applikasjonen og på nettstedet til Players 1st. Players 1st etterstreber en rimelig varslingsperiode på minst 30 dager i forbindelse med alle endringer. Varsel skal gis via en melding i applikasjonen ved innlogging eller via e-post til kunden. Bruk av applikasjonen etter en endring i disse vilkårene innebærer at de endrede vilkårene godtas.

13. TVISTER

13.1 Disse vilkårene skal være underlagt dansk lov, og eventuelle tvister som følge av disse vilkårene skal løses i henhold til den danske rettspleieloven.

14. GYLDIGHET

14.1 Disse vilkårene skal være trådt i kraft fra 1. september 2018.

Did this answer your question?