Terms and Conditions (Finland)
Mikkel D. Bertelsen avatar
Written by Mikkel D. Bertelsen
Updated over a week ago

Players 1st -käyttöehdot


1. LISENSSIEHTOJEN HYVÄKSYNTÄ

1.1 Nämä lisenssiehdot (jäljempänä "ehdot") hyväksytään käyttämällä sovellusta ja ne koskevat osapuolia Players 1st, kaupparekisterinumero 34694222, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, Tanska (jäljempänä "Players 1st") ja asiakas (jäljempänä "asiakas").

1.2 Kansallinen liitto tai vastaava keskusjärjestö tai toimijat, jotka omistavat useita joukkueita tai vastaavat niistä, voivat hyväksyä nämä ehdot omasta tai joukkueiden puolesta. Mikäli ehdot hyväksytään joukkueiden puolesta, kansallinen liitto tai vastaava keskusjärjestö tai toimijat, jotka omistavat useita joukkueita tai vastaavat niistä, takaavat, että niillä on tarvittavat valtuudet ja että asiakkaalle on aikaisemmin riittävästi tiedotettu ehdoista.

2. MAKSUT

2.1 Lisenssi tulee maksettavaksi, kun tietyn lisenssin alaiset kyselyt julkaistaan ensimmäisen kerran, ja lisenssiä maksetaan, kunnes lisenssi on irtisanottu näiden ehtojen mukaisesti.

3. LISENSSIEN SOVELLUSALA JA SOVELTAMINEN

3.1 Näiden ehtojen mukaisesti asiakkaalla on ei-yksinomainen käyttöoikeus asiakaskokemusalustan Players 1st hallintaan ja valittuihin lisämoduuleihin (jäljempänä yhteisesti "sovellus"), jotka tarjotaan käytettäväksi verkossa "software as a service" -palveluna. Asiakas ei osta sovellusta tai mitään sen kopiota tai osaa eikä osta lisenssiä sovelluksen kehittämiseen muuten kuin software as a service -palveluna.

3.2 Asiakkaan lisenssi antaa asiakkaalle oikeuden julkaista kyselyjä tutkimuksissa, joihin asiakas on ostanut käyttöoikeuden, samoin kuin oikeuden katsoa tutkimusten tuloksia sovelluksen kautta. Lisenssi antaa joukkueen luoda rajattoman määrän käyttäjiä sovelluksessa.

3.3 Yleiskatsaus lisenssityypeistä ja valituista lisämoduuleista löytyy itse sovelluksesta tai Players 1st -verkkosivustolta. Tiettyjä toimintoja, palveluja ja lisämoduuleita voivat koskea erilliset ehdot ja nämä pitää hyväksyä näiden ehtojen lisäksi ennen käyttöä.

3.4 Sovelluksen käyttöoikeus koskee yksinomaan asiakasta ja tämän neuvonantajia, eikä sovellusta saa käyttää kenenkään muun kuin asiakkaan puolesta.

3.5 Asiakas takaa asiakkaan ja sen konsulttien sovelluksen käytön ja on täysin vastuussa siitä.

3.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää lisenssejä kolmansille osapuolille, kokonaan tai osittain.

3.7 Asiakkaan tulee varmistaa, että sovellusta ei käytetä tavalla, joka voisi vahingoittaa Players 1st -yhtiön nimeä tai mainetta tai joka rikkoo asiaankuuluvaa lainsäädäntöä tai muita säädöksiä.

3.8 Mikäli kansallinen liitto tai vastaava keskusjärjestö tai toimijat, jotka omistavat useita joukkueita tai vastaavat niistä, on hyväksynyt nämä ehdot omasta puolestaan mutta useilla joukkueilla on käyttöoikeus sovellukseen kokonaan tai osittain Players 1st -yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, "asiakkaalla" tarkoitetaan tässä tapauksessa myös joukkueita, jotka saavat käyttää sovellusta kokonaan tai osittain Players 1st -yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

3.9 Asiakkaan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että määritystiedot sovelluksessa ovat oikein ja ajan tasalla. Jos tiedot eivät ole oikein ja ajan tasalla, asiakkaan tutkimuksia ei joko julkaista tai ne julkaistaan virheellisin tiedoin. Players 1st ei hyväksy mitään vastuuta mistään virheistä, jotka aiheutuvat asiakkaan määritysten virheellisistä tai vanhentuneista tiedoista sovelluksessa.

3.10 Players 1st tarjoaa teknistä tukea sähköpostilla. Asiaankuuluva sähköpostiosoite löytyy sovelluksesta tai Players 1st -verkkosivustolta. Players 1st pyrkii vastaamaan tukikyselyihin mahdollisimman pikaisesti. Tukikyselyihin vastataan vain englanniksi.

4. HINNAT JA MAKSUAJAT

4.1 Asiakas hyväksyy, että laskut ja muistutukset lähetetään sähköpostitse asiakkaan määrittämään sähköpostiosoitteeseen. Maksuaika on 14 päivää.

4.2 Lisenssit, lisenssijaksot ja kulloinkin soveltuvat hinnat löytyvät sovelluksesta. Kaikki hinnat ovat verottomia.

4.3 Hinnat voivat muuttua. Hinnan muutoksesta ilmoitetaan viimeistään kolme kuukautta ennen lisenssijakson päättymistä. Mikäli asiakas ei hyväksy hinnan muutosta, asiakkaan on irtisanottava sopimus 30 päivän sisällä hintamuutosilmoituksen vastaanottamisesta. Muutoksia lisenssityyppien ja lisämoduulien koostumukseen ja sisältöön voidaan tehdä ilmoittamalla viimeistään 30 päivää ennen lisenssijakson päättymistä. Mikäli asiakas ei hyväksy ilmoitettuja muutoksia lisenssityyppien ja lisämoduulien koostumukseen ja sisältöön, asiakkaan on irtisanottava sopimus 14 päivän sisällä hintamuutosilmoituksen vastaanottamisesta.

4.4 Asiakkaalle ilmoitetaan kaikista muutoksista hintoihin ja lisensseihin sähköpostitse.

5. IRTISANOMINEN

5.1 Asiakas voi irtisanoa lisenssit, vähentää lisenssejä ja/tai lisämoduulien valintaa 30 päivän ilmoitusajalla (ellei kyseisen palvelun määrityksessä tai ehdoissa toisin määrätä). Irtisanomisesta pitää ilmoittaa kirjallisesti Players 1st -yhtiölle. Asiakkaan käyttöoikeus sovellukseen raukeaa ilmoittamatta lisenssijakson päättyessä. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että se on ladannut kaikki haluamansa tiedot sovelluksesta ennen sopimuskauden päättymistä.

5.2 Players 1st voi irtisanoa lisenssin välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai joutuu vararikkoon tai maksukyvyttömäksi.

5.3 Lisenssin päättyessä asiakas voi, hallinnollista maksua vastaan, vastaanottaa asiakkaan saamat vastaukset vastaajilta anonyyminä raakadatana Excel-muodossa. Hallinnollinen maksu määritetään sovelluksessa tai Players 1st -verkkosivustolla.

6. ASIAKKAAN TIEDOT

6.1 Kaikki data, tulokset ja raportit ovat asiakkaan omaisuutta. Kansalliset liitot, muut asiaankuuluvat keskeiset toimijat ja Players 1st voivat käyttää kerättyjä tietoja kansallisten ja kansainvälisten raporttien julkaisemiseen. Tässä yhteydessä asiakkaan data näytetään yksinomaan koontituloksina tai anonyymissä muodossa.

6.2 Kansallisella liitolla ja muilla asiaankuuluvilla keskeisillä toimijoilla on käyttöoikeus sovelluksessa kerättyihin tietoihin, joskin vain anonyymissä muodossa. Kansallisella liitolla ja kaikilla muilla keskeisillä toimijoilla, jolla on käyttöoikeus tuloksiin, on velvollisuus käsitellä kaikkia Players 1st -palvelun kautta saatuja tietoja luottamuksellisina.

6.3 Players 1st täyttää kaikki asiaankuuluvan henkilötietosuojalainsäädännön vaatimukset. Katso erillisestä tietojenkäsittelysopimuksesta lisätietoja tietojen käsittelystä ja tietosuojasta.

7. TOIMINNAN VAKAUS

7.1 Players 1st pyrkii mahdollisimman suureen toiminnan vakauteen ja tavoitteemme on 99,5 %:n käytettävyysaika, mutta Players 1st ei hyväksy mitään korvausvelvollisuutta toimintahäiriöistä tai -katkoksista, mukaan lukien katkokset, jotka aiheutuvat tekijöistä, joihin Players 1st ei voi vaikuttaa. Tähän sisältyvät rajoituksetta muun muassa katkokset Players 1st -alihankkijoiden osalta, virtakatkokset, laitteistohäiriöt, internetyhteyden menetys ja vastaavat.

7.2 Häiriö- tai katkostilanteessa Players 1st pyrkii palauttamaan normaalin toiminnan mahdollisimman pikaisesti.

7.3 Aikataulun mukaiset katkokset tapahtuvat ensisijaisesti 23.00 - 07:00 Suomen aikaa. Mikäli on välttämätöntä keskeyttää sovelluksen käytettävyys määritetyn ajan ulkopuolella, sellaisista katkoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

8. MUUTOKSET

8.1 Players 1st -yhtiöllä on oikeus tehdä jatkuvia päivityksiä ja parannuksia sovellukseen. Players 1st -yhtiöllä on myös oikeus muuttaa sovelluksen ja palveluiden koostumusta ja rakennetta. Sellaisista päivityksistä, parannuksista ja muutoksista ilmoitetaan aina riittävän ajoissa etukäteen sähköpostitse, paitsi jos tarvitaan kiireellisiä muutoksia. Muutokset toteutetaan yleensä kohdassa 7.3 määritettynä aikana.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

9.1 Players 1st omistaa kaikki sovellukseen liittyvät immateriaalioikeudet. Asiakkaan tulee ilmoittaa Players 1st -yhtiölle kaikista mahdollisista Players 1st -yhtiön immateriaalioikeuksien loukkauksista tai sovelluksen luvattomasta käytöstä, jotka asiakas saa tietoonsa.

9.2 Immateriaalioikeuksia ei siirry asiakkaalle.

10. SIIRTO

10.1 Players 1st -yhtiöllä on oikeus siirtää oikeudet ja velvollisuudet, joita sillä on asiakasta kohtaan, tytäryhtiöille tai kolmansille osapuolille.

10.2 Tietojenkäsittelysopimuksessa on lisätietoja Players 1st -yhtiön alihankkijoiden käytöstä.

11. PLAYERS 1ST -YHTIÖN KORVAUSVELVOLLISUUS

11.1 Suurimmassa mahdollisessa laajuudessa Players 1st ei hyväksy mitään korvausvelvollisuutta suhteessa näihin ehtoihin, palveluihin tai sovelluksen käyttöön, aiheutuupa se sopimuksen puitteissa tai sen ulkopuolella, mukaan lukien korvausvelvollisuus menetyksistä, seuraamuksellisista vahingoista tai muista epäsuorista menetyksistä, tietojen menetyksestä, tuotevastuusta johtuvista menetyksistä tai laiminlyönnistä johtuvista menetyksistä.

11.2 Menetyksen tyypistä tai korvausvelvollisuuden perusteesta riippumatta Players 1st -yhtiön kokonaiskorvausvelvollisuus rajoittuu summaan, joka vastaa asiakkaan maksuja korvausvelvollisuuden aiheuttanutta tapahtumaa edeltäneeltä 12 kuukaudelta.

11.3 Asiakas hyväksyy, että se suojaa Players 1st -yhtiön kaikilta vaateilta tai menetyksiltä, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten menetyksistä tai korvausvelvollisuudesta kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin ne liittyvät asiakkaan sovelluksen käyttöön tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti.

12. MUUTOKSET EHTOIHIN

12.1 Players 1st -yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä ehtoja miten tahansa. Tietyllä hetkellä voimassa olevat ehdot ovat saatavilla sovelluksessa tai Players 1st -verkkosivustolla. Players 1st pyrkii ilmoittamaan kaikista muutoksista vähintään 30 päivää etukäteen. Ilmoitus annetaan viestillä sovellukseen kirjauduttaessa tai asiakkaalle lähetettävällä sähköpostiviestillä. Sovelluksen käyttö näiden ehtojen muuttamisen jälkeen merkitsee muutettujen ehtojen hyväksymistä.

13. KIISTAT

13.1 Nämä ehdot ovat Tanskan lain alaisia ja kaikki niitä koskevat kiistat tulee käsitellä Tanskan oikeudenkäyttölain mukaisesti.

14. VOIMASSAOLO

14.1 Nämä ehdot tulevat voimaan 1.9.2018 alkaen.

Did this answer your question?