Terms and Conditions (Netherlands)
Mikkel D. Bertelsen avatar
Written by Mikkel D. Bertelsen
Updated over a week ago

Algemene voorwaarden Players 1st


1. AANVAARDING VAN DE LICENTIEBEPALINGEN

1.1 Deze licentievoorwaarden (hierna de 'Voorwaarden' genoemd) worden geaccepteerd door gebruik van de applicatie en zijn van toepassing tussen Players 1st, CVR-nummer 34694222, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, Denemarken (hierna 'Players 1st') en de klant (hierna 'de Klant' genoemd).

1.2 De nationale vereniging of een andere gelijkwaardige centrale organisatie of exploitanten die eigenaar zijn van of aansprakelijk zijn voor meerdere clubs, kunnen deze voorwaarden namens zichzelf of namens clubs accepteren. In het geval dat de Voorwaarden worden geaccepteerd namens clubs, garandeert de nationale vereniging of andere gelijkwaardige exploitanten of centrale organisaties welke aansprakelijkheid zijn voor meerdere clubs of meerdere clubs in eigendom hebben, dat zij over de vereiste autoriteit beschikken en dat de Klant eerder voldoende is geïnformeerd over de Voorwaarden.

2. BETALINGEN

2.1 Betaling voor het gebruik van een licentie is verschuldigd bij de eerste uitgifte van vragenlijsten onder een bepaalde licentie en zal doorgaan totdat de licentie wordt beëindigd in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3. REIKWIJDTE EN TOEPASSING VAN VERGUNNINGEN

3.1 In overeenstemming met deze Voorwaarden heeft de Klant niet-exclusieve toegang tot het gebruik van het Customer Experience Management-platform van Players 1st en geselecteerde extra modules (hierna gezamenlijk 'de Applicatie' genoemd) die online beschikbaar zijn als 'software als een service'. De Klant zal de Applicatie, een kopie of een deel daarvan niet verwerven en zal geen licentie verkrijgen om de Applicatie te ontwikkelen anders dan als software als een service.

3.2 De licentie van de Klant biedt de Klant toegang tot het indienen van vragenlijsten in de onderzoeken waarvoor de Klant toegang heeft gekocht, evenals toegang tot de resultaten van de enquêtes via de Applicatie. De licentie biedt de club de mogelijkheid om een onbeperkt aantal gebruikers aan te maken in de Applicatie.

3.3 Een overzicht van licentietypen en geselecteerde extra modules is te vinden in de Applicatie zelf of op de website van Players 1st. Voor bepaalde functies, services en aanvullende modules kunnen onafhankelijke voorwaarden van toepassing zijn en deze moeten voorafgaand aan gebruik naast deze Voorwaarden worden geaccepteerd.

3.4 Toegang tot het gebruik van de Applicatie is uitsluitend van toepassing op de Klant en zijn adviseurs, en de Applicatie zal niet worden gebruikt voor iemand anders dan de Klant zelf.

3.5 De Klant garandeert en is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie door de Klant en zijn consultants.

3.6 De Klant is niet gerechtigd licenties geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.7 De Klant dient te waarborgen dat de Applicatie niet wordt gebruikt op een manier die de naam, reputatie of goodwill van Players 1st kan schaden of die in strijd is met de relevante wetgeving of andere regelgeving.

3.8 In het geval dat de nationale vereniging of een andere gelijkwaardige centrale organisatie of exploitanten met eigendom van of aansprakelijkheid voor meerdere clubs deze Voorwaarden voor eigen rekening hebben aanvaard, maar na overeenstemming met Players 1st, kunnen meerdere clubs de gehele of delen van de Applicatie gebruiken, aangezien de 'Klant' in dit geval ook de clubs omvat die de gehele of delen van de Applicatie in overeenstemming met Players 1st kunnen gebruiken.

3.9 De Klant is er als enige verantwoordelijk voor dat de Configuratiegegevens in de Applicatie correct en actueel zijn. Indien de informatie niet correct en up-to-date is, kunnen de enquêtes van de klant niet worden verstrekt of worden deze verstrekt met onjuiste informatie. Players 1st is niet verantwoordelijk voor fouten die kunnen ontstaan als gevolg van onjuiste of verouderde informatie in de Klantconfiguratie van de Applicatie.

3.10 Players 1st biedt technische ondersteuning via e-mail. Het relevante e-mailadres is te vinden in de Applicatie of op de website van Players 1st. Players 1st streeft ernaar zo spoedig mogelijk op ondersteuningsvragen te reageren. Ondersteuningsvragen worden alleen in het Engels beantwoord.

4. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 De Klant aanvaardt dat facturen en herinneringen per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven. De betalingsvoorwaarden zijn betaling binnen 14 dagen.

4.2 De licenties, licentieperioden en prijzen die op elk moment van toepassing zijn, zijn te vinden in de Applicatie. Alle prijzen zijn exclusief btw.

4.3 Prijzen kunnen worden gewijzigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van een licentieperiode. In het geval dat de Klant de prijswijziging niet accepteert, moet de Klant de overeenkomst beëindigen binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijswijziging. Wijzigingen in de samenstelling en inhoud van licentietypen en aanvullende modules kunnen worden aangebracht met een opzegtermijn van 30 dagen vóór het verstrijken van een licentieperiode. In het geval dat de Klant de gemelde wijzigingen in de samenstelling van de inhoud van licentietypen en aanvullende modules niet accepteert, moet de Klant de overeenkomst beëindigen binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging.

4.4 De Klant wordt via e-mail op de hoogte gebracht van alle wijzigingen in prijzen en licenties.

5. BEËINDIGING

5.1 De Klant kan licenties, downgrade-licenties en/of een selectie van aanvullende modules beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen (tenzij anders vermeld in de specificatie of voorwaarden van de betreffende dienst). Opzegging dient schriftelijk aan Players 1st te geschieden. De toegang van de Klant tot de Applicatie vervalt zonder kennisgeving na het verstrijken van de licentieperiode. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat Klant alle vereiste gegevens uit de Applicatie heeft gedownload vóór het verstrijken van de overeenkomst.

5.2 Players 1st kan een licentie zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen in geval van een materiële schending van deze Voorwaarden door de Klant of in geval van faillissement of insolventie van de Klant.

5.3 Na beëindiging van een licentie, kan de Klant, tegen een administratievergoeding, antwoorden van de respondenten van de Klant ontvangen in de vorm van anonieme onbewerkte gegevens in Excel-formaat. De administratievergoeding wordt gespecificeerd in de Applicatie of op de website van Players 1st.

6. DE GEGEVENS VAN DE KLANT

6.1 Alle gegevens, resultaten en rapporten zijn eigendom van de Klant. Nationale verenigingen, andere relevante centrale spelers en Players 1st kunnen de verzamelde gegevens gebruiken voor de publicatie van nationale en internationale rapporten. In deze context worden de gegevens van de Klant uitsluitend weergegeven als geaggregeerde resultaten of in anoniem formaat.

6.2 De nationale vereniging en andere relevante centrale spelers hebben toegang tot de kennis en informatie die is verzameld in de Applicatie, maar alleen in anoniem formaat. De nationale vereniging en alle andere centrale spelers met toegang tot de resultaten zijn verplicht om kennis en informatie verkregen via Players 1st als vertrouwelijk te behandelen.

6.3 Players 1st leeft de relevante wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens volledig na. Zie de afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomst voor meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbeveiliging.

7. OPERATIONELE STABILITEIT

7.1 Players 1st streeft naar de hoogst mogelijke operationele stabiliteit, en het doel is een beschikbaarheid van 99,5%, maar Players 1st is niet aansprakelijk voor storingen of onderbrekingen, inclusief onderbrekingen veroorzaakt door factoren buiten de controle van Players 1st. Dit omvat maar is niet beperkt tot b.v. onderbrekingen van de onderaannemers van Players 1st, stroomuitval, uitval van apparatuur, verlies van internetverbindingen of vergelijkbaars.

7.2 In het geval van storingen of onderbrekingen streeft Players 1st ernaar om de normale werking zo snel mogelijk te herstellen.

7.3 Geplande onderbrekingen zullen voornamelijk plaatsvinden in de uren van 22:00-06:00 uur Centraal Europese Tijd. In het geval dat het noodzakelijk wordt om de toegang tot de Applicatie te onderbreken buiten de gespecificeerde tijdsperiode, zullen dergelijke onderbrekingen voor zover mogelijk vooraf aangekondigd worden.

8. WIJZIGINGEN

8.1 Players 1st behoudt zich het recht voor voortdurende updates en verbeteringen aan de Applicatie aan te brengen. Players 1st is ook gerechtigd om de samenstelling en structuur van de Applicatie en services te wijzigen. Dergelijke updates, verbeteringen en wijzigingen zullen altijd worden doorgevoerd met voldoende kennisgeving via e-mail, tenzij dringende wijzigingen vereist zijn. Veranderingen zullen in het algemeen plaatsvinden gedurende de tijdsperiode die is gespecificeerd in Clausule 7.3.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Players 1st bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie. De Klant zal Players 1st op de hoogte brengen van enige huidige of potentiële inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Players 1st of ongeoorloofd gebruik van de Applicatie waarvan de Klant kennis krijgt.

9.2 Er zal geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de Klant plaatsvinden.

10. OVERDRACHT

10.1 Players 1st is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen tegenover de Klant over te dragen aan gelieerde bedrijven of derden.

10.2 Met betrekking tot het gebruik van onderaannemers door Players 1st wordt verwezen naar de Gegevensverwerkingsovereenkomst.

11 AANSPRAKELIJKHEID VAN PLAYERS 1ST

11.1 Voor zover mogelijk aanvaardt Players 1st geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze Voorwaarden, diensten of gebruik van de Applicatie, ongeacht of deze zich voordoen binnen of buiten een contract, inclusief verlies, gevolgschade of andere indirecte verliezen, verlies van gegevens, verlies als gevolg van productaansprakelijkheid of verlies als gevolg van eenvoudige nalatigheid.

11.2 Ongeacht het type verlies of de aansprakelijkheidsgrondslag, is de totale aansprakelijkheid van Players 1st beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met de betalingen van de Klant in de 12 maanden voorafgaand aan de omstandigheid die heeft geleid tot aansprakelijkheid.

11.3 De Klant aanvaardt dat hij Players 1st schadeloos stelt voor enige claim of verlies veroorzaakt door verliezen van derden of aansprakelijkheid jegens derden voor zover dit betrekking heeft op het gebruik van de toepassing door de Klant in strijd met deze overeenkomst.

12. WIJZIGINGEN AAN DE VOORWAARDEN

12.1 Players 1st is gerechtigd deze voorwaarden op enigerlei wijze te wijzigen. De Voorwaarden die op enig moment van toepassing zijn, zijn beschikbaar in de Applicatie of op de website van Players 1st. Players 1st streeft naar een redelijke opzegtermijn van minimaal 30 dagen in verband met alle wijzigingen. Kennisgeving zal worden gegeven via een bericht in de Applicatie tijdens het inloggen op de Applicatie of per e-mail aan de Klant. Het gebruik van de Applicatie na een wijziging van deze Voorwaarden betekent acceptatie van dergelijke gewijzigde Voorwaarden.

13. GESCHILLEN

13.1 Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Deense wet, en alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden moeten in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van de Deense Wet Bestuursrechtspraak.

14. GELDIGHEID

14.1 Deze Voorwaarden treden met ingang van 1 september 2018 in werking.

Did this answer your question?